Sunday 22 January 2012

Može li se zaključiti validan ugovor emailom?

Veći uvod pre kratke suštine

Ljudi, a i inženjeri su ljudi, imaju često pogrešnu percepciju ugovora. Često se pod ugovorom podrazumeva neki dogovor zapisan na papiru i koji nosi veliki naslov ugovor.

U stvari, da bi ugovor postojao i da bi bio obavezujući ne mora ni da bude napisan ni da bude označen kao takav.

Ugovor je jedan od izvora obligacionih odnosa, tj. posledica ugovora su prava i obaveze za strane koje su ga zaključile.
Obligacioni odnos je odnos između dve strane u kome jedna strana, poverilac (crediotor), ima pravo da od druge strane, dužnika (debitor), zahteva neko davanje (dare), činjenje (facere) ili uzdržavanje od nečega što inače ima pravo da čini (non facere), a druga strana ima obavezu da to ispuni.
Zakon kaže da je ugovor zaključen kada su se strane saglasile o bitnim elementima ugovora (član 26. Zakona o obligacionim odnosima). Hmmm... nigde se ne spominje ni papir ni naslov ugovor.

Čitamo Zakon dalje i dolazimo do člana 28.

Volja za zaključenje ugovora može se izjaviti rečima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem iz koga se sa sigurnošću može zaključiti o njenom postojanju.
Izjava volje mora da bude učinjena slobodno i ozbiljno.
Opet se ne spominje ni papir ni pisanje, ali se spominju reči?

Načelo neformalnosti ugovora

Ugovori su kod nas, a i u celoj Evropi, u načelu neformalni. To znači da ne morate da ih zaključite u nekoj posebnoj formi da bi nastala prava i obaveze (obligacioni odnos). Na primer kada kupite pavlaku (nije bitno sa koliko % mlečne masti) u prodavnici vi ste u stvari zaključili ugovor o prodaji i plaćanjem i uzimanjem pavlake ga ispunili. zapravo vi i prodavačica ste se sporazumeli o dva elementa koji su bitni za postajanje ugovora o prodaji, stvar koja se prodaje i njena cena.

Naravno, zakonodavac da bi zaštitio promet prava, naplatu poreza i druge principe, nekad odstupa od ovog načela i propisuje posebnu formu. Tako na primer, za prodaju nepokretnosti ili prenos autorskih prava, volje strana moraju da budu izjavljene u pisanom obliku - ugovor mora da bude sastavljen u pismenoj formi. U svakom slučaju, svako odstupanje mora da bude propisano zakonom.

Sve u svemu volju možete izjaviti i dimnim signalima i emailom pa se na takve načine može zaključiti  i ugovor.

Postojanje ugovora i njegova dokazivost

Da bi ste nekoga putem suda uspeli da naterate da ispuni ugovor vi pred sudom morate da dokažete da je postignuta saglasnost volja u bitnim elementima. Tu papir, potpis, pečat, elektronski potpis, otisak prsta igraju ključnu ulogu. Pokažete sudiji potpisan papir i to je manje više to. Postajanje ugovora možete dokazivati i drugim sredstvima kao što je audio ili video snimak, izjave svedoka ili slično.

Email kao dokaz

Često mi kažu kako se "kod nas email ne može koristiti kao dokaz na sudu jer to zakon ne propisuje". Činjenica je da vas sudije gledaju belo kada predložite email. kao dokaz ali ga neće automatski odbaciti, a ako email sadrži neku činjenicu relevantnu za presuđenje moraće ga i razmatrati.

Advokatima a i sudiji će posao biti bitno lakši ukoliko među strankama nije sporno da su predložene email poruke zaista uputile jedna drugoj. Sud će uglavnom da ceni poruke kao i svako drugo pismo (ovde postoje neke ograde koje prevazilaze ovaj blog a nisu specijalno vezane za email).

Ako je među strankama sporna sadržina emaila ili da li je uopšte poslat onda je situacija malo drugačija.

Ovde problem nije pravne prirode nego tehničke tj. u samom protokolu za razmenu email poruka. Ovde, naravno. ne govorim o porukama koje su digitalno potpisane.

Tehnički gledano postoje dve različite situacije koje mogu imati implikacije prilikom dokazivanja.

1. obe strane koriste svoje mail servere i ne postoji nikakav relay između ili koriste mail servere strana koje su zainteresovane za ishod spora

Ovo se praktično isto što i privatan razgovor dve osobe. Tragovi komunikacije se nalaze u rukama strana i svaka strana kože da ih menja kako hoće, tako da logovi ili drugi fajlovi sa mail servera nisu naročito verodostojni.

Svaka strana iznosi svoje tvrdnje o sadržajima emaila (razgovora). Na sudiji je da koristeći načelo slobodne ocene dokaza i "ceneći svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno" da utvrdi šta je među stranama ugovoreno i da li je uopšte ugovoreno.

2. jedna ili obe strane koriste mail server treće strane, koja je nezainteresovana za ishod spora

Ovde je situacija malo čistija i jasnija. Treća strana će jednostavno na zahtev stranaka ili suda dostaviti svoje logove i fajlove koji pokazuju sadržinu mail poruka. Naravno, sudija po redovnom stanju stvari ne bi imao razloga da posumnja u logove i fajlove koje mu je treća strana (provajder) dostavio.

Words of wisdom
Videli smo da se putem emaila može zaključiti ugovor. Takođe, sadržinu emaila je sve lakše dokazati jer mnoga preduzeća koriste mail servere od drugih kompanija koje imaju visok autoritet (primer gmail).

Naravno, neko može uvek da prigovori kako nije on poslao taj mail, (argument neko mi je ukrao automobil išao žutom trakom pa mi ga vratio), ali bi svojski morao da se potrudi da to i dokaže.

I na kraju, za one koji su  izdržali

Vrlo loša ideja je da krenete da pregovarate o zaključenju posla emailom. Npr. suprotna strana može da smatra da ste se dogovorili oko cene, a da ste vi dali cenu provizorno i za sasvim drugi obim posla. Vi kažete "to će mesečno da vas košta 10.000 din," a vi i klijent na umu imate sasvim drugi obim posla.

Zbog toga uvek prvo pošaljite pismo o namerama u kome ćete da izjavite da svi dogovori postignuti usmeno ili emailom neće biti važeći nego će između vas važiti samo eventualni ugovor sastavljen u pismenoj formi. Kasnije tim ugovorom možete predvideti mogućnost da se oko nekih elemenata dogovarate emailom, ali sve dok ti elementi nisu u suprotnosti sa potpisanim ugovorom. 

Wednesday 4 January 2012

Ugovori i IT u Srbiji

Ugovori i IT

Informacione tehnologije već nisu ništa novo u privredi. Bez obzira na to konkurencija u IT sektoru se pojačava i sve je jača. Sa druge strane klijenti postaju sve zahtevniji i zahtevniji i pokušavaju da umanje cenu zbog bilo kakvog propusta. Čini se da je ovaj trend aktuelna kriza još više intenzivirala.

Čitajući ugovore koje domaće IT firme zaključuju može se uočiti da se ti ugovori ne razlikuju puno od običnog ugovora o delu ili ugovora o prodaji.

Bilo kome ko se ikada bavio informacionim tehnologijama, njihovom prodajom ili implementacijom jasno mu je da se predmet ugovora značajno razlikuje od prodaje automobila ili recimo renoviranja stana. Tako da se razumno može postaviti pitanje da li standardne forme i standardne klauzule u ugovorima, kao i odredbe zakona odgovaraju IT industriji.

Kako zakoni uređuju ugovore

Osnovni zakon koji reguliše ugovaranje i ugovore je Zakon o obligacionim odnosima iz 1978. godine koji do danas nije imao neke značajnije izmene, naravno imajući u vidu temu ovog bloga.

Ovaj Zakon je, kao i zakoni koji regulišu ovu oblast u drugim državama, zasnovan na principu slobode ugovoranja. To praktično znači da strane mogu da dogovore šta god hoće, sve dok to nije protivno moralu ili zakonu. Takvih normi koje zabranjuju da se nešto ugovori i koje se po svojoj prirodi prirodi moraju primeniti, takozvane kogentne norme, u samom Zakonu o obligacionim odnosima ima relativno malo.

Zapravo ovaj zakon se većinom sastoji iz takozvanih dispozitivnih normi koje se primenjuju ako nešto drugo nije ugovoreno.
Član 20
Strane mogu svoj obligacioni odnos urediti drukčije nego što je ovim zakonom određeno, ako iz pojedine odredbe ovog zakona ili iz njenog smisla ne proizlazi što drugo.
Dakle, zakon će se primeniti ukoliko nije nešto drugo ugovoreno.

Dobar primer za jednu takvu normu je obaveza prodavca da odgovara za materijalne nedostatke stvari. Ova obaveza se pod određenim uslovima može isključiti (u slučaju da nedostatak nije bio poznat prodavcu u trenutku prelaska rizika na kupca).

Takvih normi ima puno i pisac zakona kada ih je propisivao nije imao u vidu specifičnosti IT.

Kako se to odražava na prenos IT

Ako uzmemo primer od malopre možemo da vidimo da strane kompanije kada prodaju svoj softver na tržištu kako stranom tako i domaćem dobro paze na svoju odgovornost za štetu koji njihovi programi čine zbog svoje neoperativnosti ili nefunkcionalnosti i uvek je ili potpuno isključuju ili je ograničavaju na vrednost samog softvera. Preprodavci kod nas obično ne vode računa o ovome i često dovode sebe u situaciju da budu odgovorni za nedostatke tuđih programa.

Ovo do sada u Srbiji manje više nije bio problem jer su se klijenti imali razumevanja za isporučioce a i neke su se stvari "podrazumevale". Ovo će naravno da funkcioniše dok "hemija" između isporučioca i klijenta postoji, a kad hemija prestane ili se promene odgovorna lica, onda će se primenjivati ugovor i to onako kako je napisan.

Ovakvu lekciju su davno naučili operateri mobilne telefonije koji ugovorima potpuno isključuju svoju odgovornost za nedostupnost servisa, odnosno štetu koju ste pretrpeli jer niste mogli da obavite poziv.

Šta dalje

Imajući u vidu da zakonodavac nije imao u vidu ugovore o prenosu IT tehnologija, njihove specifičnosti, kao i značajne konsekvence po privredne subjekte čija je delatnost u IT potrebno je mnogo veću pažnju pridati pisanju ugovora i odgovornosti isporučioca informacionih tehnologija.

Na ovaj način mogu da izbegnu sporovi, kojih pred našim privrednim sudom ima sve više sporova koji nemaju dobre izglede po IT firme, a sa druge strane može da se minimizuje nastala šteta po isporučioca.